Information om Dataskydd för Pelican Self Storage kunder

Swedish Pelican Self Storage AB och dess dotterbolag ("Pelican Self Storage", "vi" eller "oss") kan från tid till annan lagra information om fysiska personer, och använda sådan information för olika ändamål. Denna information är avsedd för personer som använder Pelican Self Storages produkter, till exempel kunder. Information som avser fysiska personer benämns i det följande ”personuppgifter”.

Vilken typ av personuppgifter lagras och används av Pelican Self Storage?
Personuppgifter kan tillhandahållas oss från den fysiska personen eller samlas in på annat sätt. Sådana personuppgifter kan i stort sett delas in i följande kategorier;

identifierande uppgifter, såsom namn, adress bankkontouppgifter, personnummer;
kontaktuppgifter>, såsom e-postadress, telefonnummer;
service- och produktinformation, såsom information om produkter som köpts eller annars använts av en person;
kommunikationsinformation, såsom kundförfrågningar; och
segmentsdetaljer, såsom anledning till hyra av förråd

Varför lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi använder vissa grundläggande personuppgifter för att kunna leverera produkter och tjänster till privatpersoner. När vi marknadsför våra produkter, kan vi också komma att använda personuppgifter för att distribuera marknadsinformation.

På vilken grund lagrar och använder vi personuppgifter?
Vi kan använda personuppgifter ifall det finns ett avtal. Detta kan illustreras med följande exempel: om en person köper en produkt från Pelican Self Storage, används den personens kontaktuppgifter för att hantera betalningen eller för att leverera produkten. I vissa fall, kommer vi att inhämta samtycke för att använda personuppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamlingen, användningen eller utlämnandet eller annan behandling av dina personuppgifter.Vi kan också tillfälligt komma att använda personuppgifter för att uppfylla rättslig förpliktelse som åligger oss eller ifall det finns ett legitimt intresse som rättfärdigar att personuppgifter används för ett specifikt ändamål.

Utomståendes tillgång till personuppgifter
Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för IT, logistik, och annan administrativ support (t.ex., distributionstjänster eller mjukvaru-/IT-support). Sådana aktörer kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning det behövs för att kunna tillhandahålla tjänster.

Vi kan komma att tillhandahålla vissa personuppgifter till transport-/logistikföretag för leveransändamål.
Från tid till annan, kan vi komma att dela personuppgifter inom Pelican Self Storage-koncernen om det krävs för att säkerställa uppfyllnad av lagenliga krav eller för att svara på krav från myndigheter.

Personuppgifter kan tillhandahållas parter som finns utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”). I förekommande fall kommer vi att tillse att personuppgifterna är föremål för åtgärder som ger ett likvärdigt skydd som det som följer av dataskyddslagarna inom EU (såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning; GDPR).

Hur länge lagras personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Pelican Self Storage eller av andra parter för Pelican Self Storages räkning, men bara så länge det är nödvändigt för fullgörande av våra förpliktelser och endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Personuppgifterna kommer att raderas ur våra register eller att bli vederbörligen anonymiserade när de inte längre behövs. Personuppgifter i avtal, kommunikation och företagskorrespondens kan omfattas av dokumentationskrav enligt lag. Detta kan kräva en lagringstid på upp till 10 år. Alla andra personuppgifter raderas som utgångspunkt efter två år efter den senaste kontakten med den registrerade personen ifråga. Av säkerhetsskäl kan längre lagringsperioder förekomma för backuper. Tillgång till sådan data kommer dock att vara starkt begränsad.

Kameraövervakning
Vänligen observera att kamerabevakning sker på våra anläggningar butiker och att du kan fångas på övervakningsbilder, som lagras. All kameraövervakning sker endast för din säkerhet och för förebyggande och upptäckt av brott. Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Vilka rättigheter har fysiska personer?
Ett samtycke som givit oss rätt att lagra eller annars använda personuppgifter kan alltid återkallas. Dessutom har fysiska personer följande rättigheter:

i. Rätt till tillgång: Fysiska personer har rätt att fråga oss ifall personuppgifter som rör dem behandlas, och, i förekommande fall, begära information om vilka uppgifter vi har. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna. Detta är dock inte en ovillkorlig rätt och andra intressenters intressen kan begränsa rätten till tillgång.

ii. Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

iii. Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till.

iv. Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter på begäran från den person som uppgifterna hänför sig till. I förekommande fall kommer de uppgifter som berörs att behandlas endast för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.

v. Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har registrerade personer rätt att få ut de personuppgifter som rör dem och som vi har tillgång till, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I förekommande fall kan dessa personer ha rätt att överföra dessa uppgifter till någon annan enhet än oss utan att vi hindrar detta.

vi. Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan registrerade personer ha rätt att invända mot behandling av deras personuppgifter, varvid vi kan bli skyldiga att upphöra med att behandla deras personuppgifter. Ett exempel på när detta kan bli tillämpligt är ifråga om behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Kontakta Pelican Self Storage:
Vi är skyldiga att på begäran tillhandahålla ytterligare information samt att hantera registrerade personers begäran om att utöva de rättigheter som beskrivs ovan. Sådan begäran kan skickas till:
GDPR [at] pelicanselfstorage [dot] com

Registrerade personer kan också framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.

Uppdateringar av det här integritetsmeddelandet
Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar i den här integritetspolicyn. Om vi bestämmer os för att ändra det här integritetsmeddelandet, kommer vi att meddela dig om dessa ändringar genom att lägga upp den senaste versionen på vår webbplats.