Vår Integritetspolicy

Swedish Pelican Self Storage AB och dess dotterbolag (”Pelican Self Storage", ”vi” eller ”oss”) värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Pelican Self Storage i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning/General Data Protection Regulation (“GDPR”) och i E-Privacyförordningen samlar in och behandlar personuppgifter och annan information om användarna.

1. Kategorier av personuppgifter och syften med behandling av personuppgifter
De typer av personuppgifter som vi samlar in är:

A) Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och gör en förfrågan är kontaktuppgifter såsom namn, epostadress, telefonnummer, förfrågningar

B) Uppgifter som samlas in är när vi ingått ett avtal är kontaktuppgifter såsom namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, bankinformation, förfrågningar

2. Tredje parter

Överföring till tjänsteleverantörer
Pelican Self Storage kan komma att anlita externa tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden till Pelican Self Storage, och som tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring eller IT-support. I samband med att sådana tjänster tillhandahålls kan de externa tjänsteleverantörerna få tillgång till och/eller komma att behandla dina personuppgifter.
Vi kommer att ålägga de externa tjänsteleverantörerna att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter.

Andra mottagare
I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning kan Pelican Self Storage komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga organ, juridiska rådgivare, externa konsulter och samarbetspartners. I händelse av en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter komma att överföras till tredje parter som är involverade i sammanslagningen eller förvärvet.

Internationella överföringar av personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot från dig kan komma att överföras till och behandlas av mottagare utanför EU/EES-området (hädanefter gemensamt "EU"). Mottagarna kan finnas i de länder som anges på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm vilka säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Mottagare i USA kan vara certifierade certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield och därmed anses säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Andra mottagare kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Pelican Self Storage kommer, i enlighet med tillämplig lag, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU. Sådana överföringar kommer att baseras på lämpliga skyddståtgärder såsom EU-kommissionens eller tillämplig dataskyddsmyndighets standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren eller certifieringar i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren. Du har rätt att få information om sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnitt 7 (Kontakta oss).

3. Rättslig grund för behandlingar
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

• Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål;

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;

• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;

• Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;

• Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;

Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.

Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.

När behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som grundar sig på ditt samtycke innan det tagits tillbaka.

4. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?
Om du har lämnat ditt samtycke för en viss insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du återkalla samtycket när som helst med framåtverkande effekt. Vidare kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utan att åsamkas någon kostnad utöver normala transmissionskostnader/trafikkostnader.

Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att (i) begära tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet, (vi) invända mot behandling av dina personuppgifter (inbegripet rätt att invända mot profilering) samt (vii) invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges under punkten 7 (Kontakta oss) nedan.

Om du har klagomål har du också rätt att framställa dessa hos behörig dataskyddsmyndighet.

5. Cookies och annan spårningstekniker
Den här webbplatsen eller applikationen använder cookies. För vidare information, vänligen ta del av vår Cookie Policy.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge det behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som har beställts. Efter det att vårt förhållande har upphört kommer vi antingen att radera dina personuppgifter, eller att anonymisera dem, om inte annat anges enligt lag (exempelvis för beskattningsändamål). Vi kan komma att lagra dina kontaktuppgifter och intressen för våra produkter eller tjänster under en längre tidsperiod ifall vi har rätt att skicka marknadsföring till dig. Vi kan också vara skyldiga enligt tillämplig lag att lagra vissa personuppgifter under 7 år efter relevant beskattningsår. Vi kan också lagra dina personuppgifter efter det att vårt avtalsförhållande har upphört om det krävs enligt tillämplig lag eller i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer, i den utsträckning det är möjligt, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för sådana begränsade ändamål efter det att vårt avtalsförhållande har upphört.

7. Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar avseende denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss:
GDPR [at] pelicanselfstorage [dot] com

8. Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy kommer att träda i kraft från och med det datum de offentliggörs, eller enligt vad som annars krävs enligt lag.