Allmänna bestämmelser

1. Omfattning och definition
1.1 Mellan Pelican och Kunden gäller ”Kontrakt - Upplåtelse av förvaringsutrymme”, (”Formuläret”), tillsammans med nedan allmänna bestämmelser, (”Allmänna bestämmelser”). Formuläret och de Allmänna bestämmelserna benämns nedan gemensamt för ”Avtalet”.
1.2 De Allmänna Bestämmelserna gäller såsom komplettering och precisering till vad som angivits i Formuläret mellan Pelican och Kunden.
1.3 I den mån motstridighet förekommer mellan Formuläret och de Allmänna Bestämmelserna skall Formuläret äga företräde.

2. Upplåtelsens omfång
2.1 Genom Avtalet får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet förvaringsutrymme, (”Förvaringsutrymmet”). Förvaringsutrymmet är beläget i den anläggning som framgår av Formuläret, (”Förvaringsanläggningen”). Kunden skall använda Förvaringsutrymmet till att förvara tillåtet gods. Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet i något annat syfte. Förvaringsutrymmets yta såsom det anges i Formuläret är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc.
2.2 Förvaringsutrymmet uthyrs av Pelican i befintligt skick.
2.3 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet sker på de villkor som anges i Avtalet. För det fall Kunden väljer att den förvarade egendomen skall ingå i Pelicans försäkringsarrangemang gäller även villkoren för Pelicans försäkring. Närmare information om Pelicans försäkring och det skydd den medför informeras om i ”Sammanfattning av Vårt Försäkringsskydd”, se vidare under punkt 11 nedan.
2.4 Om Kunden hyr parkeringsplats gäller i tillämpliga delar de villkor som anges i Avtalet och de Allmänna Bestämmelserna.

3. Hyrestid, förlängningstid och uppsägningstid
3.1 Avtalet gäller tills vidare.
3.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Pelican eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen och vara Företaget eller Kunden tillhanda senast den 15:e i månaden, i annat fall anses Avtalet förlängt ytterligare en månad.
3.3 Oaktat vad som anges om uppsägningstid i punkt 3.2 ovan, är Pelican berättigad att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:
-a) utan medgivande överlåter Förvaringsutrymmet eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller hyr ut Förvaringsutrymmet i andra hand;
-b) använder Förvaringsutrymmet i strid med upplåtelseändamålet i punkt 2.1 ovan, eller i övrigt använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;
-c) bryter mot en väsentlig ordningsregel meddelad av Pelican;
-d) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än två (2) vardagar efter förfallodagen; eller
-e) i övrigt åsidosätter någon av förverkandegrunderna som framgår av 12 kap 42 § Jordabalken (1970:994).
3.4 Vid förtida uppsägning enligt punkt 3.3 ovan har Pelican rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyresavgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Pelican har vidare rätt att förverka eventuell förskottsbetald hyra.

4. Hyra och avgifter
4.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av Formuläret och skall betalas utan anmodan i förskott senast den första dagen i varje månad genom insättning på Pelicans bankgiro nr 730-9511. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och eventuella särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m., jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från fakturans förfallodag, dock minst 60 kronor.
4.2 Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Pelican rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Pelican har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraft-trädande.
4.3 För det fall Kunden dröjer med att betala hyra, moms eller andra avgifter i enlighet med punkt 3.3 (d) ovan, har Pelican rätt att tidigast 16 dagar efter underrättelse om förverkande vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet. Kunden är införstådd med att Pelican, då kunden varken betalat förfallen hyra, kontaktat Pelican för att återfå det förvarade godset eller framställt anspråk på återvinning under dessa 16 dagar, betraktar Förvaringsutrymmet som övergivet.
4.4 Fakturaavgift och andra avgifter utgår enligt vid var tid gällande prislista.

5. Depositionsavgift
5.1 Pelican kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare under hyresförhållandet, (”Depositionsavgiften”). Om Kunden inte erlägger Depositionsavgiften på Pelicans begäran, har Pelican rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgiften skall återbetalas av Pelican vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Pelican till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för enligt Avtalet. Depositionsavgiften får som högst uppgå till ett belopp om sex (6) månadshyror.

6. Övergivet förvaringsutrymme och realisation av förvarat gods m.m.
6.1 Pelican har säkerhet i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Pelican istället säkerhet i det, eller de, ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.
6.2 Om betalning inte sker i tid, har Pelican rätt att tidigast trettio (30) dagar efter det att underrättelse om förverkande delgetts Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Pelican skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.
6.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom tre (3) månader från anmaning har hämtat eller gjort gällande anspråk på att återfå förvarat gods, har Pelican, utöver vad som anges i punkterna 6.1 och 6.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden. I dessa fall har Pelican ingen skyldighet att återbetala eventuellt överskott till Kunden vid försäljning av godset.

7. Förvarat gods
7.1 Kunden förbinder sig att senast i samband med Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods i Förvaringsutrymmet samt att informera Pelican om när en väsentlig värdeförändring sker.
7.2 Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats mellan Pelican och Kunden.
7.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset från Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. För det fall deponerat gods vid inlämning till Pelican innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering samt andra kostnader som kan uppstå därigenom.
7.4 Pelican åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Pelican ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

8. Förvaringsutrymmets användning och skötsel
8.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat ändamål än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.
8.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador till Pelican. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom inom Förvaringsanläggningen.
8.3 Pelican är inte ansvarig för förluster som kan uppkomma till följd av att Kundens lagrade egendom skadas/förloras till följd av brand, stöld, skadedjur, vattenskador, vandalism eller liknande. Alla försäkringar avseende lagrad egendom/förvaring är tagna och betalade av Kunden, inklusive till exempel stöldförsäkring, se vidare under punkt 11.

9. Tillgång och tillsyn
9.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en särskild kod/kort/nyckel. Kunden skall vara aktsam om koden/kortet/nyckeln och förvara den på säkert ställe. Om Kunden misstänker att koden, kortet eller nyckeln kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till Pelican.
9.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för Förvaringsanläggningen, eller efter särskild överenskommelse. Pelican ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Pelicans kontroll.
9.3 Pelican äger rätt till omedelbart tillträde till Förvaringsutrymmet för att utföra erforderliga byggnads-, installations-, underhålls-, reparationsarbeten eller liknande i Förvaringsutrymmet. Pelican äger också rätt till omedelbart tillträde till Förvaringsutrymmet för besiktning, tillsyn, uppmätning, eller liknande, eller i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse. Pelican förbinder sig dock att i så god tid som möjligt underrätta Kunden om sådana åtgärder.
9.4 När hyrestiden gått ut, eller Avtalet på annat sätt upphört att gälla, har Pelican rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet.

10. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m.m.
10.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Pelicans skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Pelicans skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.
10.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden samtycker till att den som innehar rätt kod/kort/nyckel har Kundens tillstånd att få tillträde till Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.
10.3 Med undantag av vad som anges i punkt 10.2 ovan, är Kunden skyldig att informera Pelican om någon av den lagrade egendomen i Förvaringsutrymmet är hyrd/leasad eller köpt med äganderätt där tredje part annars har rättigheter över egendomen.

11. Försäkringsskydd
11.1 Kund skall tillse att egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet är försäkrad. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av egendomen, skall gälla under hela detta Avtals giltighetstid och skall motsvara det försäkringsskydd som uppnås när Kunden väljer att den förvarade egendomen skall inkluderas i Pelicans försäkringsarrangemang.
11.2 Pelican kan inkludera fysisk förlust av och skada på Kunds egendom i det försäkringsskydd som gäller inom ramen för Pelicans egna försäkringsarrangemang. En förutsättning är att Kunden instruerar Pelican att inkludera Kundens egendom i Pelicans försäkringsarrangemang. Information om det försäkringsskydd som gäller inom ramen för försäkringsarrangemanget finns att hitta på www.pelicanselfstorage.se i “Sammanfattning av Vårt Försäkringsskydd”.
11.3 Om Kunden avstår från att den förvarade egendomen inkluderas i Pelicans försäkringsarrangemang åligger det Kunden att på egen hand tillse att egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrad på så vis som framgår av punkten 11.1 ovan. Det åligger Kunden att på Pelicans uppmaning uppvisa kopia av försäkringsbrev jämte villkor för sådan försäkring.

12. Personuppgifter
12.1 Pelican är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om Kunden som Pelican kan komma att samla in, överföra, lagra eller på annat sätt behandla med anledning av det här avtalet. Pelican åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning.
12.2 Mer information om hur Pelican behandlar personuppgifter och Kundens rättigheter i förhållande till sådan behandling framgår av Pelicans integritetspolicy och Integritetspolicy för kunder som finns tillgänglig på Pelicans webbsida.

13. Överlåtelse
13.1 Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Pelicans skriftliga medgivande.
13.2 Pelican äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Pelicans koncern utan föregående godkännande av Kunden.

14. Övriga bestämmelser
14.1 Om Kunden genom felaktig kodanvändning eller på annat sätt orsakar falsklarm i Förvaringsanläggningen är Kunden skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder, såsom utryckning av väktare, med anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2 500 kr för varje falsklarm.
14.2 Kunden skall skriftligen meddela Pelican alla adressändringar, aktuella telefon- och mobilnummer samt e-postadress gällande Kunden. Brev och all annan information som skickas till adress, mobilnummer samt e-post som angetts av Kunden anses som mottaget av Kunden.
14.3 Ifall Förvaringsutrymmet skadas av eld eller annan olycka, kan Avtalet komma att avslutas av Pelican. Om så sker, är Pelican inte skyldig att erbjuda Kunden något annat utrymme i Förvaringsanläggningen, varken före eller efter återbyggnad/reparation av Förvaringsutrymmet.
14.4 Dessa Allmänna bestämmelser, tillsammans med Formuläret och eventuellt Pelicans försäkring, utgör Pelicans och Kundens fullständiga reglering av alla frågor som rör hyresförhållandet och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.
14.5 Alla ändringar och tillägg till detta Avtalet skall, för att äga giltighet, ske skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare för det fall Kunden utgör en juridisk person.

15. Meddelande
15.1 Kunden skall skriftligen meddela Pelican adressändringar, telefon/mobiländringar samt e-postadressändringar.
15.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem (5) vardagar efter avsändande genom brev, SMS eller e-post som sänts till av Kunden angivna uppgifter.

16. Tvist
16.1 Vid tvist med Pelican kan Kunden, om denna är en privatperson, vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden enligt nedan: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm
16.2 Tvist med Pelican kan också, om Kunden är en privatperson, avgöras av svensk domstol varvid tvisten skall avgöras med tillämpning av svensk rätt.
16.3 Om Kunden är en juridisk person ska dock tvist med anledning av Avtalet slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla och förfarandet ska omfattas av sekretess. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

17. Avtalets upphörande
17.1 Kunden skall tillse att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när Avtalet upphör. Kunden ansvarar också för att lås tas bort vid utflyttning. Om Förvaringsutrymmet ej är tomt och/eller lås sitter kvar efter sista hyresdagen kommer Avtalet förlängas månadsvis tills ny uppsägning inkommer. Om Kunden inte tömmer förrådet har Pelican rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning, förvaring av godset och liknande, dock minst 300 kr.
17.2 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall låset vara borttaget till avtalat uppsägningsdatum samt Förvaringsutrymmet tömt och städat. För borttagning av lås utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

18. Sekretess
18.1 Kunden förbinder sig att för ingen utomstående, med undantag för hyresnämnder, domstolar, skiljenämnder och andra myndigheter samt banker och juridiska ombud, vare sig muntligen, skriftligen eller på annat sätt röja någon del av innehållet i detta Avtal, såsom hyresnivåer, förpliktelser och rättigheter av vad slag de än må vara.

19. Information om säkerhet och beteende för din egen säkerhets skull
Pelican kommer att göra allt för att värna om Kundens säkerhet. För att göra det bästa möjliga, ber vi dig om att läsa och sätta dig in i vår säkerhetsguide.
19.1 Köra in till anläggning
-När du kör in eller ut ur anläggningen och använd din personliga kod eller accessbricka, var uppmärksam så att ingen kör in efter dig. Kör inte heller in efter någon annan utan använd alltid din personliga kod eller accessbricka. Kom ihåg att alltid logga in på anläggningen med din egen kod eller accessbricka, så vi vet vem som är på anläggningen. Det betyder en större säkerhet för dig.
19.2 Kundvagnar
-Vagnarna är till för alla kunder. Placera därför vagnarna på de markerade platserna efter användning. Stå inte på vagnarna och låt aldrig barn göra det. Vagnarna är inte avsedda för persontransporter.
-Var försiktig vid lastning av vagnarna. Lasta inte vagnarna för mycket.
-Använd endast kundvagnarna på planmark och var försiktig när du använder vagnarna utanför byggnaden.
-Vagnarna får under inga omständigheter lämna Pelicans område.
-Använd inte vagnarna för förvaring i ditt förråd. Om det kommer till vår kännedom att du missbrukar våra vagnar för förvaring eller bara har stående i ditt förråd, är vi skyldiga att debitera dig för vagnen enligt vid var tid gällande prislista.
19.3 Inlastning och parkeringsplats
-Sänk hastigheten till ett minimum, alltid under 15 km/h. Be om hjälp om du inte har god sikt.
-Parkera endast på markerade platser. Kom ihåg att andra kunder behöver kunna komma fram.
19.4 Inne på anläggningen
-Du får ej ta med hund eller andra husdjur in i byggnaden.
-Lämna inte barn och låt dem inte springa omkring utan uppsikt.
-Blockera inte vägar (ex: nödutgångar, gångar, grindar, dörrar, hissar etc.)
-Om du ser något misstänksamt eller något som kan äventyra säkerheten, kontakta personalen direkt.
-Överlasta inte hissarna. Placera tunga föremål i mitten.
-Använd inte hissarna längre än nödvändigt, tänk på att andra också behöver hissarna.
-Stapla dina saker säkert i förvaringsutrymmet. Tunga saker längst ner. Placera inte tunga föremål mot väggarna.
-Stapla inte högre än förrådets väggar. Om du behöver mer utrymme, kontakta personalen.
19.5 Brandsäkerhet
-Anläggningen är utrustad med brandlam och nödutgångar. Dessa är för din säkerhet. Rör inte larmen och blockera inte nödutgångarna.
-Vid brand eller brandövning aktiveras larmet. Hitta din närmsta nödutgång och lämna byggnaden omedelbart.
-Rökning är inte tillåten i någon form i våra byggnader. Överträdelse medför direkt uppsägning av avtal.
-Rökning är inte tillåten i någon form inom Pelicans inhägnade område eller i direkt anslutning till våra kundingångar eller butik.