Sammanfattning av vårt försäkringsskydd

Detta avsnitt gäller endast om du i Avtalet avseende upplåtelse av förvaringsutrymme (”Hyresavtalet”) har valt alternativ 1 och därigenom instruerat oss att inkludera din magasinerade egendom i Företagets försäkringsarrangemang och att du har betalat angiven avgift. Var vänlig och läs noggrant igenom paragraf 11 i de Allmänna Bestämmelserna till Hyresavtalet.

Hyresavtalets villkor stadgar att din magasinerade egendom måste vara försäkrad till sitt fulla värde och att försäkringsskyddet ska bibehållas under hela magasineringsperioden hos oss. Observera att vårt ansvar för faktisk fysisk förlust av eller skada på din magasinerade egendom är begränsad genom villkoren i det Hyresavtal som utgör en del av vårt avtal med dig, vilket gäller oberoende av om du instruerar oss att inkludera er magasinerade egendom i våra försäkringsarrangemang eller ej.

FÖRUTSATT ATT DU INSTRUERAT OSS ATT INKLUDERA ER MAGASINERADE EGENDOM I FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGSARRANGEMANG kommer vi säkerställa att vårt försäkringsskydd, som är meddelat till Amica for AXA Versicherung AG and Others, täcker fysisk förlust eller skada på din magasinerade egendom enligt sammanfattningen nedan. Notera dock att du som kund inte får någon självständig rätt att rikta krav direkt mot våra försäkringsgivare men att vi åtar oss att till dig vidarebefordra den försäkringsersättning vi får ut från våra försäkringsgivare avseende din magasinerade egendom. På begäran kan du inspektera försäkringspolicyn på vårt kontor.

TOTALT FÖRSÄKRAT BELOPP
Det vid var tid gällande fulla verkliga värdet av den magasinerade egendomen, såsom angivits i Hyresavtalet eller på annat sätt skriftligen meddelats oss. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga 1,000,000 SEK för en enskild kund, såvitt detta ej skriftligen har bekräftats av oss. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggsavgift, förutsatt att detta i förväg godkänns av våra försäkringsgivare.

FÖRSÄKRADE RISKER
Fysisk förlust av eller skada på kunders magasinerade egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra som kan påvisas komma från en extern källa, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande materiel från spårtrafik.

UNDERFÖRSÄKRING
Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som vid var tid finns magasinerad. Om ni inte uppger er magasinerade egendoms fulla återanskaffningsvärde på Hyresavtalet eller till oss skriftligen på annat sätt, kommer vi, i händelse av skada, endast att ha rätt till ersättning från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till er magasinerade egendoms totala återanskaffningsvärde.

GRUNDVAL FÖR SKADEREGLERING
En skada regleras genom återanskaffning, reparation och/eller ersättning enligt försäkringsgivarens beslut. För det fall ett föremål totalförstörs- eller skadas under denna försäkring ska skadan regleras genom återanskaffning av föremålet, förutsatt att detta föremål i stort sett är likvärdigt men inte bättre än det ursprungliga föremålet när det var nytt.

Hemtextilier och kläder
Vid skada som omfattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder tar försäkringsgivaren hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och marknadsvärde för det förlorade eller skadade föremålet.

Dokument
Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, ska regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information.

KLAUSUL OM PAR OCH SATSER
Om ett objekt ingår i ett par eller en set av objekt ska Försäkringsgivarna endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt som ingår i ett par eller en set av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

SJÄLVRISK
Ingen självrisk

TIDSFRIST FÖR SKADEANMÄLAN
Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på er magasinerade egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av er magasinerade egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först.

UNDANTAG
Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

1) Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, obligationer, värdepapper och dylikt.

2) Boskap, växter, sprängämnen och lättantändligt material.

3) Smycken, armbandsur och ädelstenar, frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande 100,000 SEK.

4) Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande 200,000 SEK.

5) Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt 100,000 SEK. Med "elektronisk utrustning" avses alla konsument- och producentkapitalvaror för elektriska och elektroniska apparater och instrument inklusive men inte begränsat till radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videobandspelare, high fidelity-anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare, diktafoner och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., ska inte anses vara elektronik).

6) Värdeminskning till följd av reparationer eller restaurering av ett skadad föremål

7) Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier.

8) All egendom som du inte har tillstånd att förvara enligt villkoren i Hyresavtalet.

9) Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.

10) Följdskada eller indirekt skada till följd av skadeanmälan av förlust eller skada som härrör från en försäkrad risk.

11) Förlust eller skada till följd av:

-a) joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,

-b) de radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos kärnkraftsinstallation eller reaktor eller en kärnteknisk komponent till den,

-c) krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel,

-d) radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos all radioaktiv materia. Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.

12) Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användande eller handhavande som ett medel för att tillfoga skada avseende datorsystem, datormjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.

13) Förlust av eller skada på er magasinerade egendom som direkt vållats av tryckvågor förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.

14) Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten ska denna försäkring kunna ianspråktas endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen.

15) Förlust av eller skada på er magasinerade egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.